VZN č. 2/2019- o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady

Zverejnené
28. februára 2019
Kategória

Prílohy