Preskočiť na obsah

Oheň bol ľudstvu známy odpradávna ako prírodný jav. Človeku pomáhal ovládať a pretvárať prírodu. Urýchľoval procesy civilizácie ľudskej spoločnosti, vytváral pre ňu nesmierne hodnoty. Ten istý jav však ako zhubný živel dokázal ničiť vytvorené hodnoty aj ľudské životy a spôsoboval nesmierne škody. O cieľavedomej ochrane pred požiarmi možno hovoriť až v stredoveku. Väčšina vtedajších obydlí bola v mestách a na vidieku z dreva. Likvidácia požiarov nebola organizovaná a po vyhlásení poplachu trubačom bola vo všeobecnosti povinnosť občanov pomôcť a zúčastniť sa na hasení. Na hasenie požiarov sa používalo jednoduché náradie – vedrá, háky na strhávanie a v neskorších rokoch ručné striekačky ťahané konským povozom a ručné hasiace prístroje.

Do roku 1918 bolo slovenské dobrovoľné hasičstvo organizované v rámci Uhorského krajinského hasičského zväzu. Po vzniku Československej republiky vydalo ministerstvo direktívu č. 23812 zo 16. novembra 1921 a č.34729 zo dňa 25. júna 1924 o zostavení obecných požiarnych štatútov. Podľa nich mohli obce vydávať štatúty v súlade zo zásadami slovenského obecného zriadenia. Táto direktíva platila až do rozpadu ČSR a vzniku samostatného Slovenského štátu. Vo vojnovom období sa stali DHZ samostatnou odbornou zložkou Hlinkovej gardy a v povojnovom období v roku 1945 bola znovu obnovená Zemská Hasičská jednota a vydaním zákona č.62/1950 o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami bolo hasičstvo postavené na nové základy.

DHZ v Dolnej Mičinej vznikol za pôsobenia starostu obce Dolná Mičiná Ondreja Hudeca (Mičovie) v roku 1925 za výdatnej pomoci J. Barana. V medzivojnovom období bola vystavaná aj hasičská zbrojnica v strede obce pri potoku. Prvá zmienka o činnosti DHZ v Dolnej Mičinej je z roku 1935 kedy sa v školskej budove hralo divadlo a dozor držalo družstvo hasičov. Veliteľom bol Ján Krnáč. Na jar roku 1936 postihla našu obec z topiaceho sa snehu veľká povodeň. Hasiči pomáhali uvoľňovať pobraté lávky a mosty. Obecný hasičský zbor vlastnil v minulosti ručnú striekačku ťahanú konským povozom. Po vojne bol DHZ vybavený motorovými striekačkami PPS-8 a novšími typmi PPS-12. Po dostavaní kultúrneho domu hasiči dostali nové vykurované priestory v budove obecného úradu. DHZ dostal aj modernejšie vozidlo DAA-30 s PPS-12. Dobrovoľní hasiči boli v obci vždy nápomocní hlavne pri organizovaní brigád pri zveľaďovaní obce, pri stavbe kultúrneho domu, domu smútku a čistení obce .Dobrovoľní hasiči boli vždy pri organizovaní kultúrnych podujatí – stavanie májov, dobrovoľné súťaže. Aktívni členovia DHZ v minulosti boli: Ondrej Kmeť, Ján Marko, Pavel Kmeť, Vlado Kupec, Štefan Suja , Miroslav Kmeť, Slavomír Petrnák, Vlado Marko. Novšiu kapitolu písali Peter Gondáš, Ján Nociar, Bohuš Marko, Peťo Marko, Ondrej Marko, Marian Kmeť. Až do rozpustenia DHZ na Dolnej Mičinej v roku 2010 aktívne viedol kolektív dobrovoľníkov s peknými umiestneniami na súťažiach Ľubomír Kupec. V roku 2015 po prísľube pridelenia novej techniky IVECO DAILY založili bývalí profesionálni hasiči Ivan Lenár a Oto Hudec, terajší starostovia, DHZO Dolná a Horná Mičiná. Na obidvoch obciach pracovalo alebo pracuje v HZZ v B. Bystrici ako profesionálni hasiči bezmála 10 príslušníkov HZZ, z ktorých niektorí sú zakladajúcimi členmi nového zlúčeného DHZO Dolná a Horná Mičiná.