Preskočiť na obsah

Symboly obce

Erb obce

Pri tvorbe obecného erbu sa vychádzalo zo symbolu, ktorý je vyrytý na pečatidle z roku 1819. vzhľadom na poľnohospodársky charakter obce sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo dňa 11. apríla 1996 predložiť návrh erbu Heraldickej komisii Ministerstva vnútra, ktorá ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: v zelenom štíte doľava kráčajúca strieborná krava v zlatej zbroji. Podľa Heraldického registra Slovenskej republiky môže obec Dolná Mičiná tento erb používať vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe najmä vo svojej obecnej pečati a tiež, rešpektujúc staré heraldické zvyklosti, na označenie svojho majetku, hnuteľného alebo nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach.

Pečatidlo obce

O miestnych obyvateľoch je známe, že sa zaoberali poľnohospodárstvom, obchodom s dobytkom a tkáčstvom. Podľa obecného pečatidla, ktoré pochádza z roku 1819, je možné usudzovať, že až niekedy na prelome 18. a 19. storočia tu došlo k chovu a obchodovaniu s dobytkom. V strede pečatidla je totiž taktiež vyrytá krava.

Zachované pečatidlo z roku 1819 je celé mosadzné, pečatná doska je okrúhla, hrúbky 3 mm, medzi dvoma kružnicami sa nachádza kruhopis: „DOLNO MICINSKA OBEC 1819“; vonkajšia kružnica je z perlovca. V strede je umiestnený býk. Na hornej vypuklej časti sa taktiež nachádza kruhopis: „CURAVIT. AND: MARKO“. Držadlo je žaluďovito ukončené, v dolnej časti zdobené prstencom. Rozmery: priemer pečatnej dosky je 2,7 cm; výška pečate je 6 cm.

Dôležitým prvkom v obecnom znaku Dolnej Mičinej je skutočnosť, že krava je vložená do voľného poľa pečatidla. Ak by išlo o prvé pečatidlo s týmto motívom, v roku 1819 by krava stála na pažiti. Je nesporné, že toto pečatidlo malo staršiu predlohu, ktorá mala vzniknúť už aj v 16. storočí. Ak by sa takáto predloha našla, bolo by možné tvrdiť, že hlavným zdrojom obživy obyvateľov v čase vzniku pečatidla bol chov dobytka. Odtlačky tohto pečatidla sa našli na dokumentoch z roku 1858 a 1866.

Aj mladší vývin obecnej symboliky dokazuje, že dobytkárstvo tu malo tradíciu. V druhej polovici 19. storočia vzniká pečiatka obce, ktorá má rovnako v strede vyrytú kravu, tu však už stojí na pažiti. Kruhopis pečiatky znie: * ZÓLYOM VÁRMEGYE * MICSINYE ALSÓ KÖZSÉG.