Preskočiť na obsah

Slobodný prístup k informáciam

Informácia o mieste, čase a spôsobe získania informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Dolnej Mičinej.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Dolnej Mičinej počas úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

Poštou na adresu:

Obecný úrad Dolná Mičiná
Dolná Mičiná  č. 1, 974 01 Banská Bystrica

Telefonicky na telefónne číslo:

048/419 22 02

E-mailom na e-mailovú adresu:

starosta@dolnamicina.sk

Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Obecná samospráva sa riadi Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Okrem neho sú osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní. Napr. osobitné procesné ustanovenia má:

  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
  • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
  • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  • Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon