Preskočiť na obsah

Ako vybavíte

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie občana k trvalému alebo prechodnému pobytu

 • občiansky preukaz
 • ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalému pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte

 • občiansky preukaz
 • správny poplatok – 5,00 €
 • pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Zrušenie trvalého pobytu

 • podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 • občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
 • trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

Postup pri úmrtí príbuzného

Ak nastalo úmrtie doma

V prvom rade je potrebné zavolať lekára (pohotovosť – č. tel.: 155 alebo 112). Je treba nahlásiť meno zomrelého, jeho vek, zdravotnú poisťovňu a adresu. Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár, ktorý zároveň vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie). Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.

Po vykonaní tejto prehliadky odporúčame kontaktovať pohrebnú službu. Takisto pripravte oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Ak je potrebné vykonať pitvu, odvezie sa zosnulý na patológiu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby prevezme ľudské pozostatky až keď je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku.

Ak nevyužijete služby pohrebníctva pri vybavovaní úmrtného listu, treba zájsť na Matričný úrad v mieste, kde nastalo úmrtie. Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:

 • 3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

Matrika môže vyžadovať aj rodný a sobášny list zosnulého, ak bol ženatý/vydatá. Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne.

Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ak sú pozostatky uložené v dome smútku v Dolnej Mičinej, je treba, aby bol pohreb v čo najkratšom čase, pretože k dispozícii je chladiace zariadenie, nie mraziace.

Ak nastalo úmrtie v nemocnici

Budete kontaktovaný personálom z nemocnice, ktorí vám poskytnú všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený (patológia). Vtedy stačí prísť do pohrebnej služby a dojednať príslušné náležitosti o poslednej rozlúčke. Treba doniesť aj oblečenie pre zosnulého, občiansky preukaz zosnulého, list o prehliadke mŕtveho. Oblečenie pre zosnulého môžete doniesť aj priamo na patológiu, ale nie je to nevyhnutné, najmä ak je nemocnica, kde nastalo úmrtie v inom meste.

V prípade katolíckeho cirkevného pohrebu

Ak má byť pohreb cirkevný, je potrebné toto včas nahlásiť na farskom úrade v Čeríne.

Pohrebné

Matrika vydá žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú potvrdí pohrebná služba a potom odovzdáte túto žiadosť na Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu nebohého.

Zabezpečenie hrobového miesta a prenájmu domu smútku

Kontaktné osoby: Oto Hudec, starosta obce, mobil: 0914 120 426

Dane a poplatky

Informácie k dani z nehnuteľností a k dani za psa  pre rok 2015

V zmysle § 99e ods. 9 § 103 ods. 5 a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi daní – Obci Dolná Mičiná priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa do 31. januára 2015.

V roku 2015 správca dane – Obec Dolná Mičiná vyrubí daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím, v ktorom určí lehoty splátok na zaplatenie a spôsob označenia týchto splátok.

V zmysle uvedeného netreba zaplatiť miestnu daň za psa do 31. 01. 2015, je potrebné počkať na doručenie rozhodnutia a až potom v lehote, určenej v rozhodnutí, zaplatiť.

Daň z nehnuteľností

Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia ak nastali  akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú predaja, kúpy, dedenia, darovania nehnuteľností, postavenie drobných stavieb, altánkov, prístreškov, kolaudácií  a iné je daňovník povinný podať do 31.01.2015 na obecnom úrade.

Daňový subjekt podáva priznanie na tlačive, ktoré si daňovníci  môžu vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dolnej Mičinej.

Daň za psa

Daňovník podá daňové priznanie, kde uvedie vek psa, plemeno psa, miesto držania psa, účel držania psa, dátum vzniku daňovej povinnosti resp. dátum zániku daňovej povinnosti. Poplatok za psa je 7€ za psa na rok.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je 15€ za osobu na rok.